Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
瑞士科学家发现脂肪抑制细胞今日华闻 这一发现未来可以提高个体控制肥胖和胰岛素敏感性的能力,并治疗包括2型糖尿病在 内的代谢疾病。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –