Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
为基层党建“瘦身强体” 人民网 精简工作内容,常做“运动”瘦身。“好钢要用在刀刃上”,抓农村基层党建不能“眉毛胡 子一把抓”。对农村基层党组织进行适当的压担子、加任务,有利于促进 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –