Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
关于减肥。 我从3月开始减肥到6月底,大概瘦了20斤吧,每天就简单跑跑步,拉伸一下,一天2顿 饭,几乎不吃零食。最近1星期不运动一天吃三顿,体重感觉明显增加。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 祝由术