Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
晚上竟才吃第一顿饭!林允再曝准确体重:91斤 半岛网 并且她还说正在去夜市的路上。林允在6月20日也通过晒体重秤的数字准确的曝出过自 己的体重,当时为88斤。看来虽然处于减肥之中,林允仍然复胖了3斤 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –