Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
坐牢半年减肥40斤刚出狱她就给民警送来锦旗 新浪网 这是一个减肥励志故事? 不是的。这40斤,阿美是在监狱里减掉的。 她出狱后的第一 件事,就是给当初抓她的民警黄列彬送了一面锦旗,还有一封感谢信。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –