Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
减肥不是减体重!8个动作减少体脂率 减肥要减少的是脂肪,而并不是单纯的体重。 很多人把减肥就盲目的定义为减体 重,几乎每天都会称重。这样的观念是不对的。 首先同体积的脂肪与肌肉, …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –